Ứng dụng Gỗ Hương trong cuộc sống – Đặc tính của gỗ hương