Tượng ông Di Lặc đang cưỡi cá chép bằng gỗ Bách Xanh lớn nhất Việt Nam